1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Johan Bolink handelend onder de naam HandwashOnly.nl h/o Ludieks, KvK nummer 70390614 (hierna te noemen HandwashOnly.nl) en een opdrachtgever/contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

2. Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

HandwashOnly.nl kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever/contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is HandwashOnly.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HandwashOnly.nl anders aangeeft.

Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Betaling

Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen.

Indien de betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, dient het verschuldigde binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever/ contractant niet op.

Indien de opdrachtgever/contractant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente aan HandwashOnly.nl verschuldigd.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

4. Uitvoering van de overeenkomst

HandwashOnly.nl zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever/contractant HandwashOnly.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Indien de wederpartij niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving door HandwashOnly.nl dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd het object heeft afgehaald, kan HandwashOnly.nl een redelijke vergoeding wegens stallingskosten- of opslagkosten bij de opdrachtgever/contractant in rekening brengen.

HandwashOnly.nl is gerechtigd, naar eigen inzicht en goeddunken, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

HandwashOnly.nl is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op de auto indien en voor zolang de opdrachtgever/contractant de kosten van de aan de auto verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door HandwashOnly.nl voor de wederpartij

verrichte werkzaamheden betreft, tenzij de wederpartij voor de kosten voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

5. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen termijn daardoor kan worden beïnvloed, zal HandwashOnly.nl de wederpartij desgevraagd hierover tevoren inlichten.

HandwashOnly.nl zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan HandwashOnly.nl kunnen worden toegerekend.

6. Onderzoek en reclamatie

De opdrachtgever/contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat het object haar ter beschikking is gesteld.

Reclamaties omtrent de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/contractant binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan HandwashOnly.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Handwashonly.nl vervalt.

De opdrachtgever/contractant dient Handwashonly.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door HandwashOnly.nl gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.

Indien een klacht gegrond is, zal HandwashOnly.nl zorgdragen voor de herstelwerkzaamheden.

7. Aansprakelijkheid

Indien HandwashOnly.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Handwashonly.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Handwashonly.nl is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/contractant verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie/gegevens.

Indien Handwashonly.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HandwashOnly.nl beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van HandwashOnly.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

HandwashOnly.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de prestatie van HandwashOnly.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan HandwashOnly.nl toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

HandwashOnly.nl is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook als gevolg van onheil van buitenaf; hieronder valt eveneens gevolgschade en wel in de ruimste zin van het woord. Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende autoverzekering.

HandwashOnly.nl is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever/ contractant dan wel derden die zich in of aan het object bevinden en die HandwashOnly.nl uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken wordt eveneens begrepen inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

HandwashOnly.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van het object als gevolg van de door HandwashOnly.nl uitgevoerde werkzaamheden indien deze onderdelen in een slechte staat verkeren.

Handwashonly.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het berijden van het object bij het ophalen, verplaatsen en terug brengen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HandwashOnly.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8. Overmacht

HandwashOnly.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/contractant, indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd door overmacht.

HandwashOnly.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, onder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9. Vervangen onderdelen

Indien bij de werkzaamheden onderdelen dan wel materialen worden vervangen, dan worden deze eigendom van HandwashOnly.nl, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. In dit laatste geval dient de opdrachtgever/contractant direct na de oplevering dan wel aflevering van het object de vervangen onderdelen en of materialen in ontvangst te nemen.

10. Reclame en promotie

De opdrachtgever geeft met het verlenen van de opdracht HandwashOnly.nl toestemming om foto’s en films te maken van het voertuig en deze te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden ten behoeve van HandwashOnly.nl. Het kenteken zal afgeschermd worden en de persoonlijke eigendommen worden buiten de foto’s en films gehouden.

11. Opschorting en ontbinding

HandwashOnly.nl is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever/ contractant van toepassing is verklaard, de opdrachtgever/contractant in staat van faillissement is verklaard, de opdrachtgever/contractant de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de opdrachtgever/contractant haar bedrijf verkoopt.

Indien Handwashonly.nl overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien HandwashOnly.nl ontbinding van de overeenkomst verlangt, zijn de vordering van HandwashOnly.nl op de opdrachtgever/contractant onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/contractant toerekenbaar is, is de opdrachtgever/ contractant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en eventuele bijkomende kosten aan Handwashonly.nl te vergoeden.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HandwashOnly.nl, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.